Deze website is eigendom van:

Elaut products bvba

Herderstraat 4A

9290 ZELE BELGIUM  

BE0472192040

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1.

Uitsluitend onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle clausules en voorwaarden voorkomend op brieven en documenten van onze klanten. Afwijkingen en/of voorwaarden van de koper zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

2.

Prijzen zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

3.

De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De goederen worden altijd op risico van de koper verzonden.

4.

De facturen zijn kontant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet-betalen van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% het een minimum van € 125,- (excl. BTW) en een maximum van € 1900,- (excl. BTW) ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Tevens zal bij niet-betaling op de vervaldag een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

5.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om desgevallend verdere leveringen stop te zetten.

6.

Protesten betreffende de factuur moeten schriftelijk gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum.

7.

Klachten betreffende zichtbare en/of verborgen gebreken van de bestelde goederen, dienen aan de verkoper te worden meegedeeld binnen de 72 uren na ontvangst van de goederen. Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het vervangen van de niet- overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen of tot het in mindering brengen van de gefactureerde bedragen, met uitsluiting van enige vergoeding voor gevolgschade. Pas na het terugbezorgen door de koper van de bestelde goederen met zichtbare en/of verborgen gebreken kan de aansprakelijkheid van de verkoper ingeroepen worden.

8.

Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

9.

De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopsom. Zolang dit niet het geval is, is de koper verboden de goederen te verkopen, te vervreemden, te verpanden of uit te lenen. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen. De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak. In geval van niet-betaling heeft de verkoper tevens het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbank.

10.

Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is het Belgisch recht van toepassing.

11.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

12.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

13.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

14.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.